બહુ જ સરસ ડોક્ટર છે એમનો અભિપ્રાય ભગવાન ને વાત કરવા બરાબર છે